بایگانی برچسب: کنوانسیون حقوق کودک

حقوق کودک و رسانه

تاثیر رسانه در دنیای امروز، بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر رسانه امری...